ނ.ހޮޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/4695
: 10 ޖޫން 2021
: 5 ޖުލައި 2021
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
: 16 ޖޫން 2022
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
893,220.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
803,898.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 10 ޖޫން 2021
: 5 ޖުލައި 2021
: 16 ޖޫން 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ޖޫން 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 840,000.00 0.00 893,220.00 803,898.00 0.00 2,537,118.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 145,704.00 0.00 0.00 0.00 145,704.00
840,000.00 145,704.00 893,220.00 803,898.00 0.00 2,682,822.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 2,537,118.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 0.00 893,220.00 803,898.00 0.00 2,537,118.00
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ނ. ހޮޅުދޫ 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,537,118.00
840,000.00 0.00 893,220.00 803,898.00 0.00 2,537,118.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 145,704.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ނ. ހޮޅުދޫ 0.00 145,704.00 0.00 0.00 0.00 145,704.00
0.00 145,704.00 0.00 0.00 0.00 145,704.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ސެޕްޓެންބަރު 2021 437,110.55
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ފެބުރުވަރީ 2023 546,264.90
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2023 330,426.31
1,313,801.76
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]