ށ.ކަނޑިތީމުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
އައިޑީ:
ISLES/4712
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްލޭންކުރެވިފައި
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
3,500,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 3,500,000.00 3,000,000.00 0.00 6,500,000.00
3,500,000.00 3,000,000.00 0.00 6,500,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 6,500,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ށ. ކަނޑިތީމު 3,500,000.00 3,000,000.00 0.00 6,500,000.00
3,500,000.00 3,000,000.00 0.00 6,500,000.00