ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4724
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 30 އޭޕްރިލް 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,616,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,717,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖަނަވަރީ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ލޯން އެހީ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް 3,000,000.00 0.00 1,616,000.00 1,717,000.00 0.00 6,333,000.00
ލޯން އެހީ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް 0.00 2,004,358.00 0.00 0.00 0.00 2,004,358.00
3,000,000.00 2,004,358.00 1,616,000.00 1,717,000.00 0.00 8,337,358.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ލޯން އެހީ - އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް

ޖުމްލަ: 6,333,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 0.00 1,616,000.00 1,717,000.00 0.00 6,333,000.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,333,000.00
3,000,000.00 0.00 1,616,000.00 1,717,000.00 0.00 6,333,000.00

ލޯން އެހީ - އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް

ޖުމްލަ: 2,004,358.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި 0.00 2,004,358.00 0.00 0.00 0.00 2,004,358.00
0.00 2,004,358.00 0.00 0.00 0.00 2,004,358.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]