ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ 1530 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކުގެ މަސައްކަތް
:
ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 1344 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމާއި، ޕާރކިންގ އަދި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޔުނިޓް އެޅުން.
އައިޑީ:
ISLES/4817
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ، ދޮރުހަރުކުރުމާއި ފުރާޅުގެ ބައެއް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާ އަދި އަލިފާން ނިވި ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 15 މާރިޗު 2018
: 15 މާރިޗު 2018
: 14 މާރިޗު 2020
: 31 މާރިޗު 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ސޭލަން ބޭންކް ޕލސ )
- ލޯން އެހީ ( ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
2,671,515,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 15 މާރިޗު 2018
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
: - ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ލޭބަރުން ނުލިބި ލަސްވުން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 ނޮވެންބަރު 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2018 2019 2020 ޖުމްލަ
ލޯން އެހީ ސޭލަން ބޭންކް ޕލސ 219,735,000.00 0.00 0.00 219,735,000.00
ލޯން އެހީ ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް 2,451,780,000.00 0.00 0.00 2,451,780,000.00
2,671,515,000.00 0.00 0.00 2,671,515,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ލޯން އެހީ - ސޭލަން ބޭންކް ޕލސ

ޖުމްލަ: 219,735,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2018 2019 2020 ޖުމްލަ
421002 - މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 219,735,000.00 0.00 0.00 219,735,000.00
219,735,000.00 0.00 0.00 219,735,000.00

ލޯން އެހީ - ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް

ޖުމްލަ: 2,451,780,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2018 2019 2020 ޖުމްލަ
421002 - މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 2,451,780,000.00 0.00 0.00 2,451,780,000.00
2,451,780,000.00 0.00 0.00 2,451,780,000.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ލޯން އެހީ - ސޭލަން ބޭންކް ޕލސ ޑިސެންބަރު 2017 219,450,000.00
ލޯން އެހީ - ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް މާރިޗު 2018 647,220,000.00
ލޯން އެހީ - ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް މާރިޗު 2019 223,783,705.00
ލޯން އެހީ - ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އޮގަސްޓް 2019 60,172,444.40
ލޯން އެހީ - ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އޭޕްރިލް 2020 96,486,932.90
ލޯން އެހީ - ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ޖޫން 2020 46,190,823.30
ލޯން އެހީ - ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ޖުލައި 2020 97,877,021.50
ލޯން އެހީ - ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އޮގަސްޓް 2020 64,012,552.60
1,455,193,479.70
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3353535
[email protected]