ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ 7000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކުގެ މަސައްކަތް (ހިޔާ ފްލެޓް)
:
6720 ސޯޝަލް ހައުސިންގް ޔުނިޓް އިމާރާތް ކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/4819
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި
: 19 ޑިސެންބަރު 2017
: 19 ޑިސެންބަރު 2017
: 19 ޑިސެންބަރު 2019
: 31 މާރިޗު 2021
: 26 މާރިޗު 2020
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
6,692,280,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 19 ޑިސެންބަރު 2017
: 19 ޑިސެންބަރު 2017
: 31 މާރިޗު 2021
: 30 ޖޫން 2021
: .ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ކުރިޔައް ގެންދިއުމަށް ދަތިވުން ބައެއް މަސައްކަތްތެރީން ކޮވިޑް 19އަށް ފައްސިވުމުން މަސައްކަތަށް ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވުން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 ނޮވެންބަރު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2017 2018 2019 ޖުމްލަ
ލޯން އެހީ އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ 5,688,438,000.00 0.00 0.00 5,688,438,000.00
ލޯން އެހީ ކްރެޑިޓް ސްވިސް، ސިންގަޕޫރު 1,003,842,000.00 0.00 0.00 1,003,842,000.00
6,692,280,000.00 0.00 0.00 6,692,280,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ލޯން އެހީ - އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ

ޖުމްލަ: 5,688,438,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2017 2018 2019 ޖުމްލަ
421002 - މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 5,688,438,000.00 0.00 0.00 5,688,438,000.00
5,688,438,000.00 0.00 0.00 5,688,438,000.00

ލޯން އެހީ - ކްރެޑިޓް ސްވިސް، ސިންގަޕޫރު

ޖުމްލަ: 1,003,842,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2017 2018 2019 ޖުމްލަ
421002 - މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 1,003,842,000.00 0.00 0.00 1,003,842,000.00
1,003,842,000.00 0.00 0.00 1,003,842,000.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ލޯން އެހީ - އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ އޭޕްރިލް 2018 2,884,655,529.20
ލޯން އެހީ - އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ މޭ 2018 218,090,242.60
ލޯން އެހީ - އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ ޖުލައި 2018 33,140,693.50
ލޯން އެހީ - އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ އޮގަސްޓް 2018 85,365,201.00
ލޯން އެހީ - އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ ޑިސެންބަރު 2018 184,890,056.00
ލޯން އެހީ - އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ ޖަނަވަރީ 2019 199,345,706.40
ލޯން އެހީ - އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ މާރިޗު 2019 284,210,782.40
ލޯން އެހީ - އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ އޭޕްރިލް 2019 134,970,821.30
ލޯން އެހީ - އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ އޮގަސްޓް 2019 261,188,616.80
ލޯން އެހީ - އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ ސެޕްޓެންބަރު 2019 49,701,249.30
ލޯން އެހީ - އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ މާރިޗު 2020 345,190,642.80
ލޯން އެހީ - އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ އޭޕްރިލް 2020 995,693,701.60
ލޯން އެހީ - ކްރެޑިޓް ސްވިސް، ސިންގަޕޫރު ޖަނަވަރީ 2018 1,003,191,000.00
6,679,634,242.90
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3353535
[email protected]