ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ގާއިމުކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0506
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އިންޖިނިޔަރ އަދި ލޭބަރުން ރާއްޖެ އެތެރެނުވެވުމުގެ ސަބަބުން ޕްލާންޓް ހައުސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި. ނަމަވެސް، މެޓީރިއަލް އެޕްރޫވްކުރުމާއި އަދި ރަށަށް މެޓީރިއަލް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެޑްމިން އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
10,812,927.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 ނޮވެންބަރު 2020

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 20,867,662.00 10,812,927.00 31,680,589.00
20,867,662.00 10,812,927.00 31,680,589.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 31,680,589.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް 20,867,662.00 10,812,927.00 31,680,589.00
20,867,662.00 10,812,927.00 31,680,589.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 3,727,449.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ފެބުރުވަރީ 2020 65,499.52
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މާރިޗު 2020 287,219.72
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2020 104,940.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖުލައި 2020 566,711.78
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ސެޕްޓެންބަރު 2020 396,272.77
5,148,092.79