ހއ.ފިއްލަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0517
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ (މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް)
މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް:
27399075
2020 ގެ ބަޖެޓް :
7,589,676.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 މޭ 2020

ބަޖެޓް

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 ޖުމްލަ
ހިލޭ އެހީ މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް 2,500,000.00 7,589,676.00 10,089,676.00
2,500,000.00 7,589,676.00 10,089,676.00

ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް

ޖުމްލަ: 10,089,676.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް 2,500,000.00 7,589,676.00 10,089,676.00
2,500,000.00 7,589,676.00 10,089,676.00

ޚަރަދުމުވައްޒަފުންނަށްދާ ޚަރަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު

މަރާމާތު ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޚަރަދު