ހދ.ފިނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0523
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
5,967,494.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 މޭ 2020

ބަޖެޓް

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 ޖުމްލަ
ޓްރަސްޓް ފަންޑް ދިވެހި ސަރުކާރު 15,000,000.00 5,967,494.00 20,967,494.00
15,000,000.00 5,967,494.00 20,967,494.00

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 5,967,494.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް 15,000,000.00 5,967,494.00 20,967,494.00
15,000,000.00 5,967,494.00 20,967,494.00

ޚަރަދު

ފަންޑު އަހަރު އަދަދު
ޓްރަސްޓް ފަންޑް 2019 3,200,355.00މުވައްޒަފުންނަށްދާ ޚަރަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު

މަރާމާތު ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޚަރަދު