ރ.ކިނޮޅަސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0553
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އާރް އޯ ބިލްޑިންގ ފިނިސިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ބޯހޯލް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ މަގުމަތީ ހޮޅިތަށް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 28 ފެބުރުވަރީ 2022
: 28 ފެބުރުވަރީ 2022
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
13,820,414.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
12,438,372.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 މާރިޗު 2020
: 1 މާރިޗު 2020
: 28 ފެބުރުވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 އޮކްޓޫބަރު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ހިލޭ އެހީ މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް 2,355,507.00 8,814,410.00 13,820,414.00 12,438,372.00 1,382,041.00 38,810,744.00
2,355,507.00 8,814,410.00 13,820,414.00 12,438,372.00 1,382,041.00 38,810,744.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް

ޖުމްލަ: 38,810,744.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް ރ. ކިނޮޅަސް 2,355,507.00 8,814,410.00 13,820,414.00 12,438,372.00 1,382,041.00 38,810,744.00
2,355,507.00 8,814,410.00 13,820,414.00 12,438,372.00 1,382,041.00 38,810,744.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް ފެބުރުވަރީ 2020 5,407,204.81
ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް ޑިސެންބަރު 2020 1,160,701.89
ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް ޖަނަވަރީ 2021 798,902.68
ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް މާރިޗު 2021 499,180.50
ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް މޭ 2021 3,577,853.44
ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް އޮގަސްޓް 2021 2,221,526.42
13,665,369.74