ތ.މަޑިފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0585
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
: 1 އޮގަސްޓް 2021
: 29 ޑިސެންބަރު 2021
: 23 މާރިޗު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
6,802,533.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
7,161,289.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 އޮގަސްޓް 2022
: 29 ޑިސެންބަރު 2021
: 31 ޖަނަވަރީ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 އޮކްޓޫބަރު 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 1,967,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,967,941.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 0.00 6,802,533.00 7,161,289.00 15,528,551.00 29,492,373.00
ހިލޭ އެހީ މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް 3,854,852.00 1,967,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,822,793.00
3,854,852.00 3,935,882.00 0.00 6,802,533.00 7,161,289.00 15,528,551.00 37,283,107.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 1,967,941.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް ތ. މަޑިފުށި 0.00 1,967,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,967,941.00
0.00 1,967,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,967,941.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 29,492,373.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް ތ. މަޑިފުށި 0.00 0.00 0.00 6,802,533.00 7,161,289.00 15,528,551.00 29,492,373.00
0.00 0.00 0.00 6,802,533.00 7,161,289.00 15,528,551.00 29,492,373.00

ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް

ޖުމްލަ: 5,822,793.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް ތ. މަޑިފުށި 3,854,852.00 1,967,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,822,793.00
3,854,852.00 1,967,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,822,793.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 80,699.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2020 68,594.03
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2020 114,323.39
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2021 205,782.09
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2021 68,594.03
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2022 5,390,307.35
5,928,299.89
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]