ގއ.ދެއްވަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0596
: 15 ޖުލައި 2021
: 28 ޖަނަވަރީ 2022
: 22 ޖުލައި 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
10,411,840.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
11,713,320.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޑިސެންބަރު 2021
: 29 މޭ 2022
: 22 ޖުލައި 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 2,289,508.00 0.00 0.00 10,411,840.00 11,713,320.00 0.00 24,414,668.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 0.00 5,705,235.00 0.00 0.00 0.00 5,705,235.00
ހިލޭ އެހީ މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް 2,841,940.00 2,289,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,131,448.00
2,841,940.00 4,579,016.00 0.00 5,705,235.00 10,411,840.00 11,713,320.00 0.00 35,251,351.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 24,414,668.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް 0.00 0.00 0.00 0.00 10,411,840.00 11,713,320.00 0.00 24,414,668.00
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް ގއ. ދެއްވަދޫ 0.00 2,289,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,414,668.00
0.00 2,289,508.00 0.00 0.00 10,411,840.00 11,713,320.00 0.00 24,414,668.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 5,705,235.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް ގއ. ދެއްވަދޫ 0.00 0.00 0.00 5,705,235.00 0.00 0.00 0.00 5,705,235.00
0.00 0.00 0.00 5,705,235.00 0.00 0.00 0.00 5,705,235.00

ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް

ޖުމްލަ: 5,131,448.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް ގއ. ދެއްވަދޫ 2,841,940.00 2,289,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,131,448.00
2,841,940.00 2,289,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,131,448.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 100,262.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2020 85,222.90
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2020 142,038.14
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2021 255,668.67
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2021 85,222.90
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ފެބުރުވަރީ 2022 8,462,936.35
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2022 1,796,011.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޮކްޓޫބަރު 2022 1,917,895.22
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖަނަވަރީ 2023 1,102,499.94
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މާރިޗު 2023 10,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2023 51,931.80
14,009,688.92
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]