ގއ.ދެއްވަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0596
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ގައި ސޮއި ކުރެވިފައި. މޮބިލައިޒްވެ އެޑްމިން ބިލްޑިންގުގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. އެޑްމިން ބިލްޑިންގުގެ ސްރަކްޗަރަލް މަސައްކަތް ނިމި ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
: 15 ޖުލައި 2021
: 28 ޖަނަވަރީ 2022
: 22 ޖުލައި 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,705,235.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
8,229,056.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޑިސެންބަރު 2021
: 29 މޭ 2022
: 22 ޖުލައި 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 އޮކްޓޫބަރު 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 2,289,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,289,508.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 0.00 5,705,235.00 8,229,056.00 8,670,752.00 22,605,043.00
ހިލޭ އެހީ މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް 2,841,940.00 2,289,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,131,448.00
2,841,940.00 4,579,016.00 0.00 5,705,235.00 8,229,056.00 8,670,752.00 30,025,999.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 2,289,508.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް ގއ. ދެއްވަދޫ 0.00 2,289,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,289,508.00
0.00 2,289,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,289,508.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 22,605,043.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް ގއ. ދެއްވަދޫ 0.00 0.00 0.00 5,705,235.00 8,229,056.00 8,670,752.00 22,605,043.00
0.00 0.00 0.00 5,705,235.00 8,229,056.00 8,670,752.00 22,605,043.00

ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް

ޖުމްލަ: 5,131,448.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް ގއ. ދެއްވަދޫ 2,841,940.00 2,289,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,131,448.00
2,841,940.00 2,289,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,131,448.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 100,262.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2020 85,222.90
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2020 142,038.14
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2021 255,668.67
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2021 85,222.90
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ފެބުރުވަރީ 2022 8,462,936.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2022 1,796,011.00
10,927,361.61
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]