ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ސާފު ހަކަތަ
އައިޑީ:
ISLES/0606
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެނަކަ އިން ލިބެންޖެހޭ ޑޭޓާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިލޭވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް ފެނަކަ އިން ދިން ޑޭޓާ އެކިޔުރޭޓް ނުވުމުގެ ސަބަބުން ރަންގަޅުނޫން ކަމަށް ފެންނާތީ، ފެނެކަ އިން ފަހުން ދިން ޑޭޓާ ތަކަށް ބިނާކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އެންގިފައި. ށ އަދި ނ. ގައި ގްރިޑް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިމި ކޮމިޝަންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ގާއިމުކޮށް ރަށުގެ ގްރިޑް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އީއައިބީ ލޯން 22 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި އިފެކްޓިވް ވެފައިވާތީ ސިސްޓަމްތަކުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ޑިޒައިން އަލުން ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ޕީވީ ޑީސެލް ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ އީ.އެމް.އެސް އަދި ބެސް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ރ. އަދި ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާއި ޅ. ނައިފަރު، ކ، އއ، އދ އަދި ވ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ފީޒިބިލިޓީ ނިމިފައި. ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. މ. ފ. އަދި ދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާއި ސ. ހުޅުމީދޫގައި ފީޒިބިލިޓީ ރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ތ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ބިޑް ޑޮކިޔުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ޓެންޑަރ ކުރެމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (އީ.އައި.ބީ)
- ލޯން އެހީ (އީ.އައި.ބީ)
- ހިލޭ އެހީ (އޭ.ޑީ.ބީ)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
246,867,197.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 އޭޕްރިލް 2020

ބަޖެޓް

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 42,419,547.00 42,419,547.00
ލޯން އެހީ އީ.އައި.ބީ 89,150,000.00 40,261,128.00 129,411,128.00
ލޯން އެހީ އީ.އައި.ބީ 0.00 0.00 0.00
ހިލޭ އެހީ އޭ.ޑީ.ބީ 58,628,298.00 164,186,522.00 222,814,820.00
147,778,298.00 246,867,197.00 394,645,495.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 42,419,547.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
422005 - ކަރަންޓް ވިއުގަ 0.00 42,419,547.00 42,419,547.00
0.00 42,419,547.00 42,419,547.00

ލޯން އެހީ - އީ.އައި.ބީ

ޖުމްލަ: 131,569,547.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
422005 - ކަރަންޓް ވިއުގަ 89,150,000.00 40,261,128.00 129,411,128.00
89,150,000.00 40,261,128.00 129,411,128.00

ލޯން އެހީ - އީ.އައި.ބީ

ޖުމްލަ: 42,419,547.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
0.00 0.00 0.00

ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ

ޖުމްލަ: 101,047,845.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
422005 - ކަރަންޓް ވިއުގަ 58,628,298.00 164,186,522.00 222,814,820.00
58,628,298.00 164,186,522.00 222,814,820.00

ޚަރަދު

ފަންޑު އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 2019 354,065.00
ލޯން އެހީ 2019 152,535,238.00
ހިލޭ އެހީ 2019 4,753,444.00މުވައްޒަފުންނަށްދާ ޚަރަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު

މަރާމާތު ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޚަރަދު