ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
މީހުން ދިރިއުޅޭ 160 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތަކެއް ގާއިމުކުރުން.
އައިޑީ:
ISLES/0606
: 25 އޮކްޓޫބަރު 2015
: 25 އޮކްޓޫބަރު 2015
: 30 ޖޫން 2024
: 30 ޖޫން 2024
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
- ލޯން އެހީ ( އީ.އައި.ބީ )
- ހިލޭ އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
63,837,146.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޖަނަވަރީ 2016
: 1 ޖަނަވަރީ 2016
: 31 އޮގަސްޓް 2022
:
: ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ނުލިބުން. ބައެއް އިންޖީނުގެތައް ރިލޮކޭޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމިހުރުން.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 1 އޮގަސްޓް 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2023 ޖުމްލަ
ލޯން އެހީ އޭ.ޑީ.ބީ 0.00 0.00 0.00 12,174,676.00 12,174,676.00
ލޯން އެހީ އީ.އައި.ބީ 0.00 0.00 0.00 45,029,359.00 45,029,359.00
ހިލޭ އެހީ އޭ.ޑީ.ބީ 58,628,298.00 164,186,522.00 6,360,170.00 3,404,736.00 232,579,726.00
ޓްރަސްޓް ފަންޑް މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް 0.00 42,419,547.00 2,620,594.00 3,228,375.00 48,268,516.00
58,628,298.00 206,606,069.00 8,980,764.00 63,837,146.00 338,052,277.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ލޯން އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ

ޖުމްލަ: 12,174,676.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2023 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 0.00 0.00 12,174,676.00 12,174,676.00
0.00 0.00 0.00 12,174,676.00 12,174,676.00

ލޯން އެހީ - އީ.އައި.ބީ

ޖުމްލަ: 45,029,359.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2023 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 0.00 0.00 45,029,359.00 45,029,359.00
0.00 0.00 0.00 45,029,359.00 45,029,359.00

ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ

ޖުމްލަ: 232,579,726.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2023 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 58,628,298.00 164,186,522.00 6,360,170.00 3,404,736.00 232,579,726.00
58,628,298.00 164,186,522.00 6,360,170.00 3,404,736.00 232,579,726.00

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް

ޖުމްލަ: 48,268,516.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2023 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 42,419,547.00 2,620,594.00 3,228,375.00 48,268,516.00
0.00 42,419,547.00 2,620,594.00 3,228,375.00 48,268,516.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޑިސެންބަރު 2019 4,753,444.00
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖަނަވަރީ 2020 497,130.85
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ފެބުރުވަރީ 2020 660,329.87
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ މާރިޗު 2020 239,966.14
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޭޕްރިލް 2020 252,027.82
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ މޭ 2020 220,398.94
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖުލައި 2020 444,296.60
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޮގަސްޓް 2020 202,564.90
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ސެޕްޓެންބަރު 2020 277,740.36
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޮކްޓޫބަރު 2020 252,624.94
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖަނަވަރީ 2021 278,321.38
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ފެބުރުވަރީ 2021 234,091.12
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ މާރިޗު 2021 230,051.08
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޭޕްރިލް 2021 692,942.69
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ މޭ 2021 3,446,647.15
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖޫން 2021 239,023.33
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖުލައި 2021 201,289.28
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޮގަސްޓް 2021 25,198,487.80
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޮކްޓޫބަރު 2021 35,549,197.41
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޮކްޓޫބަރު 2021 22,328.59
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޑިސެންބަރު 2021 387,883.30
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޑިސެންބަރު 2021 44,657.18
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖަނަވަރީ 2022 32,962,700.64
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ފެބުރުވަރީ 2022 18,552,417.41
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ މާރިޗު 2022 235,614.04
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޭޕްރިލް 2022 200,950.04
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޭޕްރިލް 2022 8,320,666.20
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖޫން 2022 334,412.50
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖުލައި 2022 182,492.30
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޮގަސްޓް 2022 150,033.20
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ސެޕްޓެންބަރު 2022 207,244.80
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޑިސެންބަރު 2022 440,513.37
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖަނަވަރީ 2023 744,446.70
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖަނަވަރީ 2023 4,581.73
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖަނަވަރީ 2023 20,684.20
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ މާރިޗު 2023 1,679,385.60
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޭޕްރިލް 2023 267,288.42
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ އޭޕްރިލް 2023 7,225,329.50
ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ ޖުލައި 2023 195,691.82
ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް ޑިސެންބަރު 2019 354,065.00
146,403,962.20
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]