އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0608
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފޭސް 1 ގެ (ހުޅުމާލޭގައި 1.5 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ހަރުކުރުން) މަސައްކަތް މަސައްކަތްނިމި އޭގެ ދަށުން މިހާރު ދަނީ ކަރަންޓު އުފައްދައި ސްޓެލްކޯއަށް ވިއްކަމުން. ފޭސް 2 ގެ ( މާލެ – ހުޅުމާލެ ލިންކް ރޯޑުގައި 5 މެގަވޮޓްގެ ސޯލާ ޕީވީ ހަރުކުރުން) މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ފޭސް 3 ގެ (އައްޑު ސިޓީ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ޅ.ހިންނަވަރު، ގދ.ތިނަދޫ އަދި ބ.އޭދަފުށި ގައި 11 މެގަވޯޓްގެ ޕީވީ ހަރުކުރުން) ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑުކުރުން.
:
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2014
: 31 މާރިޗު 2024
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 19 މާރިޗު 2017
: 31 މާރިޗު 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ހިލޭ އެހީ ވޯލްޑް ބޭންކް 37,046,958.00 28,954,303.00 7,336,614.00 0.00 0.00 73,337,875.00
37,046,958.00 28,954,303.00 7,336,614.00 0.00 0.00 73,337,875.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް

ޖުމްލަ: 73,337,875.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
422005 - ކަރަންޓް ވިއުގަ 37,046,958.00 28,954,303.00 7,336,614.00 0.00 0.00 73,337,875.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 37,046,958.00 28,954,303.00 7,336,614.00 0.00 0.00 73,337,875.00
37,046,958.00 28,954,303.00 7,336,614.00 0.00 0.00 73,337,875.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޑިސެންބަރު 2019 4,790,986.00
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖަނަވަރީ 2020 618,089.37
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ފެބުރުވަރީ 2020 336,591.63
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މާރިޗު 2020 342,197.48
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޭޕްރިލް 2020 890,607.92
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މޭ 2020 236,429.52
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖުލައި 2020 773,142.97
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޮގަސްޓް 2020 330,186.83
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ސެޕްޓެންބަރު 2020 455,851.00
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޮކްޓޫބަރު 2020 344,821.08
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖަނަވަރީ 2021 357,423.88
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ފެބުރުވަރީ 2021 471,187.29
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މާރިޗު 2021 735,115.24
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޭޕްރިލް 2021 526,091.70
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މޭ 2021 765,237.87
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖޫން 2021 292,064.23
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖުލައި 2021 290,552.87
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޮގަސްޓް 2021 319,258.63
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޮކްޓޫބަރު 2021 292,474.79
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މާރިޗު 2022 7,995.00
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މާރިޗު 2022 945,000.00
14,121,305.30
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]