އެސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0608
:
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2014
: 31 މާރިޗު 2024
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,399,820.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
2,904,838.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 19 މާރިޗު 2017
: 31 މާރިޗު 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 މޭ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ހިލޭ އެހީ ވޯލްޑް ބޭންކް 37,046,958.00 28,954,303.00 7,336,614.00 0.00 1,950,000.00 2,500,000.00 0.00 77,787,875.00
ޓްރަސްޓް ފަންޑް މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް 0.00 0.00 0.00 0.00 449,820.00 404,838.00 0.00 854,658.00
37,046,958.00 28,954,303.00 7,336,614.00 0.00 2,399,820.00 2,904,838.00 0.00 78,642,533.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް

ޖުމްލަ: 77,787,875.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422005 - ކަރަންޓް ވިއުގަ 37,046,958.00 28,954,303.00 7,336,614.00 0.00 1,950,000.00 2,500,000.00 0.00 77,787,875.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 37,046,958.00 28,954,303.00 7,336,614.00 0.00 1,950,000.00 2,500,000.00 0.00 77,787,875.00
37,046,958.00 28,954,303.00 7,336,614.00 0.00 1,950,000.00 2,500,000.00 0.00 77,787,875.00

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް

ޖުމްލަ: 854,658.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 0.00 0.00 0.00 449,820.00 404,838.00 0.00 854,658.00
0.00 0.00 0.00 0.00 449,820.00 404,838.00 0.00 854,658.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޑިސެންބަރު 2019 4,790,986.00
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖަނަވަރީ 2020 618,089.37
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ފެބުރުވަރީ 2020 336,591.63
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މާރިޗު 2020 342,197.48
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޭޕްރިލް 2020 890,607.92
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މޭ 2020 236,429.52
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖުލައި 2020 773,142.97
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޮގަސްޓް 2020 330,186.83
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ސެޕްޓެންބަރު 2020 455,851.00
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޮކްޓޫބަރު 2020 344,821.08
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖަނަވަރީ 2021 357,423.88
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ފެބުރުވަރީ 2021 471,187.29
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މާރިޗު 2021 735,115.24
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޭޕްރިލް 2021 526,091.70
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މޭ 2021 765,237.87
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖޫން 2021 292,064.23
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ޖުލައި 2021 290,552.87
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޮގަސްޓް 2021 319,258.63
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޮކްޓޫބަރު 2021 292,474.79
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް ފެބުރުވަރީ 2022 6,583,845.25
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މާރިޗު 2022 7,995.00
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް މާރިޗު 2022 945,000.00
ހިލޭ އެހީ - ވޯލްޑް ބޭންކް އޭޕްރިލް 2023 109,080.00
20,814,230.55
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]