ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި 300 ގައިދީންގެ ޖާގައިގެ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6112
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
: 10 ޖަނަވަރީ 2016
: 10 ޖަނަވަރީ 2021
:
:
: 30 ޖަނަވަރީ 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 10 ޖަނަވަރީ 2021
:
: 30 ޖަނަވަރީ 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 ނޮވެންބަރު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 5,554.00 5,554.00
5,554.00 5,554.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 5,554.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 5,554.00 5,554.00
5,554.00 5,554.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮގަސްޓް 2021 5,554.40
5,554.40
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3317998