ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ވަގުތީ ގެކޮޅު މަރާމާތުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6113
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
:
: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
: 13 ނޮވެންބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
10,438,392.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
: 13 ނޮވެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޑިސެންބަރު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 10,438,392.00 10,438,392.00
10,438,392.00 10,438,392.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 10,438,392.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 ޖުމްލަ
421002 - މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މާލެ ސިޓީ މާލެ 10,438,392.00 10,438,392.00
10,438,392.00 10,438,392.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮކްޓޫބަރު 2021 3,909,511.23
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ނޮވެންބަރު 2021 5,810,770.74
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2021 2,481,925.15
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2022 143,728.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2022 877,138.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2022 12,459.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2022 210,420.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2022 40,551.00
13,486,503.12
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]