ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ވަގުތީ ގެކޮޅު މަރާމާތުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6113
:
: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
: 13 ނޮވެންބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
10,438,392.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
: 13 ނޮވެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޑިސެންބަރު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2021 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 10,438,392.00 10,438,392.00
10,438,392.00 10,438,392.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 10,438,392.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2021 ޖުމްލަ
421002 - މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މާލެ ސިޓީ މާލެ 10,438,392.00 10,438,392.00
10,438,392.00 10,438,392.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮކްޓޫބަރު 2021 3,909,511.23
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ނޮވެންބަރު 2021 5,810,770.74
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2021 2,481,925.15
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2022 1,284,295.58
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މޭ 2022 -1,088,297.28
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮކްޓޫބަރު 2022 3,411,826.27
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޭޕްރިލް 2023 815,745.06
16,625,776.75
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]