ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/6126
: 2 ޖޫން 2023
:
: 28 ޑިސެންބަރު 2025
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ކުވެއިތު ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
26,603,112.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
18,750,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 2 ޖޫން 2023
:
: 28 ޑިސެންބަރު 2025
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 އޮގަސްޓް 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ލޯން އެހީ ކުވެއިތު ފަންޑް 34,120,879.00 26,603,112.00 18,750,000.00 0.00 79,473,991.00
34,120,879.00 26,603,112.00 18,750,000.00 0.00 79,473,991.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ލޯން އެހީ - ކުވެއިތު ފަންޑް

ޖުމްލަ: 79,473,991.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 26,603,112.00 18,750,000.00 0.00 79,473,991.00
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ގދ. ތިނަދޫ 34,120,879.00 0.00 0.00 0.00 79,473,991.00
34,120,879.00 26,603,112.00 18,750,000.00 0.00 79,473,991.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]