ރިނިއުވަބްލް އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް (އެޝޫއަރ)
:
އައިޑީ:
ISLES/6128
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްލޭނިންގ ސްޓޭޖްގައި
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އޭ.ޑީ.ބީ )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
25,000,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
25,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ހިލޭ އެހީ އޭ.ޑީ.ބީ 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 75,000,000.00
25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 75,000,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ހިލޭ އެހީ - އޭ.ޑީ.ބީ

ޖުމްލަ: 75,000,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 75,000,000.00
25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 75,000,000.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]