ކ.މާފުށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6164
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް އަގު ހުށައަޅަން ފޮނުވާފައި އަދި އަގު ރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
: 24 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,787,500.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
7,160,645.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ނޮވެންބަރު 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 3,787,500.00 7,160,645.00 7,122,601.00 18,070,746.00
3,787,500.00 7,160,645.00 7,122,601.00 18,070,746.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 18,070,746.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު ކ. މާފުށި 3,787,500.00 7,160,645.00 7,122,601.00 18,070,746.00
3,787,500.00 7,160,645.00 7,122,601.00 18,070,746.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]