ބ.ތުޅާދޫ ބަނދަރު ނެރުފައިކަށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6188
: 1 މޭ 2023
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
4,995,856.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
5,620,338.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
: 1 މޭ 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 އޭޕްރިލް 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 2,250,000.00 4,995,856.00 5,620,338.00 2,401,644.00 15,267,838.00
2,250,000.00 4,995,856.00 5,620,338.00 2,401,644.00 15,267,838.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 15,267,838.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު 0.00 4,995,856.00 5,620,338.00 2,401,644.00 15,267,838.00
422003 - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު ބ. ތުޅާދޫ 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 15,267,838.00
2,250,000.00 4,995,856.00 5,620,338.00 2,401,644.00 15,267,838.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]