ނ.މާފަރު ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުން
:
ނ. މާފަރުގައި އިންޓަނެޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސް އިން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މާފަރުގައި ކަސްޓަމްސް އިމާރާތެއް ޤާއިމުކުރުން.
އައިޑީ:
ISLES/6204
: 23 އޮގަސްޓް 2023
: 23 އޮގަސްޓް 2023
: 13 ފެބުރުވަރީ 2025
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
8,663,702.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
173,444.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 23 އޮގަސްޓް 2023
: 23 އޮގަސްޓް 2023
: 13 ފެބުރުވަރީ 2025
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 ޑިސެންބަރު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 0.00 0.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 173,444.00 173,444.00
173,444.00 173,444.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2023 ޖުމްލަ
0.00 0.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 173,444.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2023 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 173,444.00 173,444.00
173,444.00 173,444.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ސެޕްޓެންބަރު 2022 42,400.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖުލައި 2023 1,299,555.33
1,341,955.33
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3334176
[email protected]