ތ.ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތުގެ 08 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލާ
:
އައިޑީ:
ISLES/6205
:
: 4 ޑިސެންބަރު 2022
: 1 ނޮވެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,564,080.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,407,672.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 4 ޑިސެންބަރު 2022
: 1 ނޮވެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 1,350,000.00 1,564,080.00 1,407,672.00 211,151.00 4,532,903.00
1,350,000.00 1,564,080.00 1,407,672.00 211,151.00 4,532,903.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 4,532,903.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 1,564,080.00 1,407,672.00 211,151.00 4,532,903.00
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ތ. ހިރިލަންދޫ 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 4,532,903.00
1,350,000.00 1,564,080.00 1,407,672.00 211,151.00 4,532,903.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޮކްޓޫބަރު 2022 5,202,559.80
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މާރިޗު 2023 3,270,927.74
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2023 7,202.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2023 1,749,161.43
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖުލައި 2023 1,406,829.77
11,636,680.74
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262