ހއ.ހޯރަފުށި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/6276
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހޮސްޕިޓަލް ޢިމާރާތް ކުރުން
: 13 ޖުލައި 2022
:
: 17 މޭ 2023
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
500,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
11,875,327.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 13 ޖުލައި 2022
:
: 17 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 އޮގަސްޓް 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 500,000.00 11,875,327.00 13,757,623.00 26,132,950.00
500,000.00 11,875,327.00 13,757,623.00 26,132,950.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 26,132,950.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ހއ. ހޯރަފުށި 500,000.00 11,875,327.00 13,757,623.00 26,132,950.00
500,000.00 11,875,327.00 13,757,623.00 26,132,950.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]