ނ.ފޮއްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން
:
އައިޑީ:
ISLES/6302
: 18 މޭ 2023
:
: 18 މޭ 2024
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
9,118,814.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
10,258,666.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 18 މޭ 2023
:
: 18 މޭ 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 އޮގަސްޓް 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 315,758.00 9,118,814.00 10,258,666.00 1,538,800.00 21,232,038.00
315,758.00 9,118,814.00 10,258,666.00 1,538,800.00 21,232,038.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 21,232,038.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 9,118,814.00 10,258,666.00 1,538,800.00 21,232,038.00
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ނ. ފޮއްދޫ 315,758.00 0.00 0.00 0.00 21,232,038.00
315,758.00 9,118,814.00 10,258,666.00 1,538,800.00 21,232,038.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]