ކ. މާފުށި ޖަލު މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް މާފުށި ޖަލުގެ ޤައިދީން ބައިތިއްބާ ޔުނިޓް 4،3،2،1 އަދި 9 ގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބަދަލުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6309
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރަން އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 30 ނޮވެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
285,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
538,821.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 އޮގަސްޓް 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 285,000.00 538,821.00 535,958.00 1,359,779.00
285,000.00 538,821.00 535,958.00 1,359,779.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 1,359,779.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ކ. މާފުށި 285,000.00 538,821.00 535,958.00 1,359,779.00
285,000.00 538,821.00 535,958.00 1,359,779.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3317998