ނ.މާފަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6527
:
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
465,920.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
419,328.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
: 20 އޭޕްރިލް 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 މާރިޗު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 180,000.00 465,920.00 419,328.00 0.00 1,065,248.00
180,000.00 465,920.00 419,328.00 0.00 1,065,248.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 1,065,248.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 0.00 465,920.00 419,328.00 0.00 1,065,248.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނ. މާފަރު 180,000.00 0.00 0.00 0.00 1,065,248.00
180,000.00 465,920.00 419,328.00 0.00 1,065,248.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]