ރ.ވާދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0670
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިސްކިތް ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް
: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 1 ޖުލައި 2019
: 1 ޖަނަވަރީ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,009,893.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
111,148.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 6 ޖުލައި 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 1,000,000.00 2,324,895.00 2,009,893.00 111,148.00 0.00 5,445,936.00
1,000,000.00 2,324,895.00 2,009,893.00 111,148.00 0.00 5,445,936.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 5,445,936.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ރ. ވާދޫ 1,000,000.00 2,324,895.00 2,009,893.00 111,148.00 0.00 5,445,936.00
1,000,000.00 2,324,895.00 2,009,893.00 111,148.00 0.00 5,445,936.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 732,301.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޮގަސްޓް 2020 355,857.63
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2021 1,880.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2021 8,414.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޮގަސްޓް 2021 639,522.10
1,737,974.73