އއ.ބޮޑުފުޅަދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0671
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިސްކިތުގެ އެންމެހާ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ނިމި 21 އޮކްޓޫބަރ 2021 ގައި މިސްކިތް ހުޅުވާފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ހައިމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,441,411.38 ރުފިޔާ
:
: 1 ޖުލައި 2019
:
:
: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
262,676.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖުލައި 2019
:
: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 ޖަނަވަރީ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 3,000,000.00 2,147,447.00 3,256,102.00 0.00 262,676.00 0.00 0.00 8,666,225.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 0.00 198,914.00 0.00 0.00 0.00 198,914.00
3,000,000.00 2,147,447.00 3,256,102.00 198,914.00 262,676.00 0.00 0.00 8,865,139.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 8,666,225.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 0.00 0.00 0.00 262,676.00 0.00 0.00 8,666,225.00
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ 3,000,000.00 2,147,447.00 3,256,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,666,225.00
3,000,000.00 2,147,447.00 3,256,102.00 0.00 262,676.00 0.00 0.00 8,666,225.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 198,914.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ 0.00 0.00 0.00 198,914.00 0.00 0.00 0.00 198,914.00
0.00 0.00 0.00 198,914.00 0.00 0.00 0.00 198,914.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 659,009.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2020 514,747.78
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2020 596,741.43
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ފެބުރުވަރީ 2021 145,577.46
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2021 298,920.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2021 547,637.22
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2021 439,709.77
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ސެޕްޓެންބަރު 2021 3,600.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ނޮވެންބަރު 2021 693,559.51
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2021 1,354,012.46
5,253,514.63
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3020200
[email protected]