ފ.ނިލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0673
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައި
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
419,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,440,500.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 1,000,000.00 2,095,000.00 419,000.00 2,440,500.00 2,440,500.00 8,395,000.00
1,000,000.00 2,095,000.00 419,000.00 2,440,500.00 2,440,500.00 8,395,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 8,395,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ފ. ނިލަންދޫ 1,000,000.00 2,095,000.00 419,000.00 2,440,500.00 2,440,500.00 8,395,000.00
1,000,000.00 2,095,000.00 419,000.00 2,440,500.00 2,440,500.00 8,395,000.00