ޕޮލްކޯ ހައުސިންގ ފްލެޓްސް ނިންމުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0684
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްލްކޯ ޓަވާރސްގެ ނުނިމި ހުރިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް 30 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
: 24 ޖަނަވަރީ 2022
: 24 ޖަނަވަރީ 2022
: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 18 ޖަނަވަރީ 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ކޮމާޝަލް ލޯނު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
18,952,500.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
27,006,833.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 24 ޖަނަވަރީ 2022
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 އޮކްޓޫބަރު 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ލޯން އެހީ ކޮމާޝަލް ލޯނު 101,706,000.00 18,952,500.00 0.00 0.00 0.00 120,658,500.00
101,706,000.00 18,952,500.00 0.00 0.00 0.00 120,658,500.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ލޯން އެހީ - ކޮމާޝަލް ލޯނު

ޖުމްލަ: 120,658,500.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421002 - މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 101,706,000.00 18,952,500.00 0.00 0.00 0.00 120,658,500.00
101,706,000.00 18,952,500.00 0.00 0.00 0.00 120,658,500.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ލޯން އެހީ - ކޮމާޝަލް ލޯނު ޖަނަވަރީ 2022 41,183,237.00
ލޯން އެހީ - ކޮމާޝަލް ލޯނު އޭޕްރިލް 2022 14,850,676.00
ލޯން އެހީ - ކޮމާޝަލް ލޯނު މޭ 2022 10,446,891.00
ލޯން އެހީ - ކޮމާޝަލް ލޯނު ޖޫން 2022 14,094,621.00
ލޯން އެހީ - ކޮމާޝަލް ލޯނު ޖުލައި 2022 8,577,450.00
ލޯން އެހީ - ކޮމާޝަލް ލޯނު އޮގަސްޓް 2022 9,587,416.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 319,674,810.00
418,415,101.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]