އދ.މަހިބަދޫ މަގު ހެދުން - ފޭސް 2
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0707
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަގުހަދާ ނިމި، ލައިޓްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި
މުއައްސަސާ:
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
500,000.00 ރ

ބަޖެޓް

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 694,305.00 500,000.00 1,194,305.00
694,305.00 500,000.00 1,194,305.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 1194305 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
422001 - މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން 694,305.00 500,000.00 1,194,305.00
694,305.00 500,000.00 1,194,305.00މުވައްޒަފުންނަށްދާ ޚަރަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު

މަރާމާތު ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޚަރަދު