ނ.ފޮއްދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/7256
:
: 12 ޖަނަވަރީ 2023
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ރާއްޖެ )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
250,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
200,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
: 31 އޮގަސްޓް 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 މާރިޗު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ރާއްޖެ 250,000.00 200,000.00 350,000.00 800,000.00
250,000.00 200,000.00 350,000.00 800,000.00

ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ތަންތަނަށް ބަޖެޓު ބެހިގެންވާ ގޮތް


ރަށް 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
250,000.00 200,000.00 350,000.00 800,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ރާއްޖެ

ޖުމްލަ: 800,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 250,000.00 200,000.00 350,000.00 800,000.00
250,000.00 200,000.00 350,000.00 800,000.00މަޝްރޫޢު ނިމުމުން ހިނގާނެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ޖީ.އެލް 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ޖުމްލަ
226008 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 0 0 0 50,000 0 0 0 0
50,000
0
0
0
50,000
0
0
0
0
0
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]