ފ.ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0735
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްއާއި ޓަރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 1 ނޮވެންބަރު 2019
:
:
: 30 އޭޕްރިލް 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
207,756.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ނޮވެންބަރު 2019
:
: 30 އޭޕްރިލް 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 އޮގަސްޓް 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 1,577,558.00 207,756.00 0.00 0.00 1,785,314.00
0.00 1,577,558.00 207,756.00 0.00 0.00 1,785,314.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 1,785,314.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފ. ނިލަންދޫ 0.00 1,577,558.00 207,756.00 0.00 0.00 1,785,314.00
0.00 1,577,558.00 207,756.00 0.00 0.00 1,785,314.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 1,251,507.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖަނަވަރީ 2020 1,454,290.94
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2020 1,038,779.24
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ނޮވެންބަރު 2020 831,023.39
4,575,600.57