ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0745
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދަނީ. އެކި ރަށްތަކުގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (އޮފިޑް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
182,046,545.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 މޭ 2020

ބަޖެޓް

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 48,247,227.00 15,633,518.00 63,880,745.00
ލޯން އެހީ އޮފިޑް 112,037,286.00 166,413,027.00 278,450,313.00
160,284,513.00 182,046,545.00 342,331,058.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 63,880,745.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް 48,247,227.00 15,633,518.00 63,880,745.00
48,247,227.00 15,633,518.00 63,880,745.00

ލޯން އެހީ - އޮފިޑް

ޖުމްލަ: 127,670,804.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2019 2020 ޖުމްލަ
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް 112,037,286.00 166,413,027.00 278,450,313.00
112,037,286.00 166,413,027.00 278,450,313.00

ޚަރަދު

ފަންޑު އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 2019 60,299,376.00
ލޯން އެހީ 2019 152,023,180.00މުވައްޒަފުންނަށްދާ ޚަރަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު

މަރާމާތު ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޚަރަދު