ކަސްޓަމްސް ސައުތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - އައްޑޫ ސިޓީ
:
އައިޑީ:
ISLES/0748
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 2 ސެޕްޓެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
22,861,622.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,463,686.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 2 ސެޕްޓެންބަރު 2023
:
: ކޮވިޑް 19
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 ޑިސެންބަރު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 92,825.00 7,541,179.00 0.00 0.00 7,634,004.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 7,867,774.00 1,463,686.00 9,331,460.00
92,825.00 7,541,179.00 7,867,774.00 1,463,686.00 16,965,464.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 7,634,004.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ 92,825.00 7,541,179.00 0.00 0.00 7,634,004.00
92,825.00 7,541,179.00 0.00 0.00 7,634,004.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 9,331,460.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 0.00 7,867,774.00 1,463,686.00 9,331,460.00
0.00 0.00 7,867,774.00 1,463,686.00 9,331,460.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ސެޕްޓެންބަރު 2020 4,770.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2020 88,055.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ސެޕްޓެންބަރު 2021 3,354,243.24
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2021 799,823.71
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖަނަވަރީ 2022 13,708.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ފެބުރުވަރީ 2022 11,058.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2022 752,304.70
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މޭ 2022 2,041,035.19
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖޫން 2022 15,856.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮގަސްޓް 2022 2,219,065.86
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ސެޕްޓެންބަރު 2022 17,358.56
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮކްޓޫބަރު 2022 2,730.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ނޮވެންބަރު 2022 1,074,451.83
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2022 9,113.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖަނަވަރީ 2023 7,084.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ފެބުރުވަރީ 2023 1,594,924.58
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2023 900.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޭޕްރިލް 2023 547,223.26
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މޭ 2023 10,458.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖޫން 2023 5,720.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖުލައި 2023 687,298.47
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮގަސްޓް 2023 965,124.21
14,222,305.61
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3334176
[email protected]