ގދ.ތިނަދޫ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމާތު ނެގެހެއްޓުމާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމް އިޞްލާޙުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0763
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ގދ ތިނަދޫން 10000 އަކަފޫޓް ހަމަޖެއްސެވިކަމުގެ 10 މާރޗް 2020 ގައި ލިބުނެވެ. ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭންގައި ހިމަނައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ އަދި ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭން ފޮނުވާދިނުމަށް 15 މާރިޗް ގައި ގދ. ތިނަދޫކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައި ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭންގައި ހިމަނައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ އަދި ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭން ފޮނުވާދިނުމަށް 06 ޖުލައި ގައި ގދ. ތިނަދޫކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
1,375,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޖުލައި 2020

ބަޖެޓް

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 1,375,000.00 1,375,000.00
1,375,000.00 1,375,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 1,375,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް 2020 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 1,375,000.00 1,375,000.00
1,375,000.00 1,375,000.00

ޚަރަދުމުވައްޒަފުންނަށްދާ ޚަރަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޚަރަދު

މަރާމާތު ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޚަރަދު