ސ.ހިތަދޫ އިމިގްރޭޝަން އޮފީސް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0776
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑީޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގް އަދި ކޮންސަލްޓެންޓް އެވާރޑްކޮށް، ޑިޒައިން ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 10 މާރިޗު 2020
: 5 މޭ 2024
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
420,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,050,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 1 އޮގަސްޓް 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 2,100,000.00 420,000.00 1,050,000.00 630,000.00 4,200,000.00
2,100,000.00 420,000.00 1,050,000.00 630,000.00 4,200,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 4,200,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ 2,100,000.00 420,000.00 1,050,000.00 630,000.00 4,200,000.00
2,100,000.00 420,000.00 1,050,000.00 630,000.00 4,200,000.00