ރ.އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
:
އައިޑީ:
ISLES/7838
: 1 ޖަނަވަރީ 2022
: 1 ޖަނަވަރީ 2022
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
: 25 ނޮވެންބަރު 2024
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
492,800.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
443,520.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 4 ޖޫން 2023
: 4 ޖޫން 2023
: 25 ނޮވެންބަރު 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 1,040,000.00 0.00 0.00 0.00 1,040,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 492,800.00 443,520.00 66,528.00 1,002,848.00
1,040,000.00 492,800.00 443,520.00 66,528.00 2,042,848.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 1,040,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ރ. އިނގުރައިދޫ 1,040,000.00 0.00 0.00 0.00 1,040,000.00
1,040,000.00 0.00 0.00 0.00 1,040,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 1,002,848.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 492,800.00 443,520.00 66,528.00 1,002,848.00
0.00 492,800.00 443,520.00 66,528.00 1,002,848.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖޫން 2023 1,110,533.19
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖުލައި 2023 212,293.44
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮގަސްޓް 2023 103,032.00
1,425,858.63
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322303
[email protected]