އދ.ހަންޏާމީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
:
އައިޑީ:
ISLES/7843
: 1 އޭޕްރިލް 2022
: 1 ޖަނަވަރީ 2022
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
: 31 އޮގަސްޓް 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
404,880.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
364,392.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 23 ނޮވެންބަރު 2022
: 7 ނޮވެންބަރު 2022
: 31 އޮގަސްޓް 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 660,000.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 404,880.00 364,392.00 0.00 769,272.00
660,000.00 404,880.00 364,392.00 0.00 1,429,272.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 660,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް އދ. ހަންޏާމީދޫ 660,000.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00
660,000.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 769,272.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 404,880.00 364,392.00 0.00 769,272.00
0.00 404,880.00 364,392.00 0.00 769,272.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2022 749,567.08
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2023 582,599.52
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މޭ 2023 546,187.05
1,878,353.65
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322303
[email protected]