ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0082
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އެންމެ މަތީ ބައިގެ ބެރި ދުއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 20 މޭ 2021
: 25 އޭޕްރިލް 2021
: 15 ޖަނަވަރީ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,297,402.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,940,697.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 20 މޭ 2021
: 20 މޭ 2021
: 15 ޖަނަވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 އޮކްޓޫބަރު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 500,000.00 2,594,839.00 2,297,402.00 2,940,697.00 367,587.00 8,700,525.00
500,000.00 2,594,839.00 2,297,402.00 2,940,697.00 367,587.00 8,700,525.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 8,700,525.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2019 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ތ. ވޭމަންޑޫ 500,000.00 2,594,839.00 2,297,402.00 2,940,697.00 367,587.00 8,700,525.00
500,000.00 2,594,839.00 2,297,402.00 2,940,697.00 367,587.00 8,700,525.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޑިސެންބަރު 2019 1,412,925.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ފެބުރުވަރީ 2020 253,573.20
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު އޭޕްރިލް 2020 262,516.95
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖުލައި 2020 82,809.44
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ޖޫން 2021 757,354.60
2,769,179.19