ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު ހޮސްޕިޓަލުގައި 6 އެނދުގެ އައު އައި.ސީ.ޔޫ ޤައިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/8243
:
: 18 ޖުލައި 2023
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
8,000,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
3,500,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 އޮގަސްޓް 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 8,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 15,000,000.00
8,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 15,000,000.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 15,000,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ގދ. ތިނަދޫ 8,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 15,000,000.00
8,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 15,000,000.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.