ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0826
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނުކުރެ
: 27 މޭ 2021
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 27 މާރިޗު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,460,006.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
147,848.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 27 މޭ 2021
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 27 މާރިޗު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ނޮވެންބަރު 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 2,250,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 4,650,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 1,460,006.00 147,848.00 0.00 1,607,854.00
2,250,000.00 2,400,000.00 1,460,006.00 147,848.00 0.00 6,257,854.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 4,650,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ތ. ވޭމަންޑޫ 2,250,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 4,650,000.00
2,250,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 4,650,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 1,607,854.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ތ. ވޭމަންޑޫ 0.00 0.00 1,460,006.00 147,848.00 0.00 1,607,854.00
0.00 0.00 1,460,006.00 147,848.00 0.00 1,607,854.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު ސެޕްޓެންބަރު 2021 1,309,138.11
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު މޭ 2022 708,825.00
2,017,963.11
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262