ގދ ތިނަދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމު ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/8377
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
4,500,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
8,119,500.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޓްރަސްޓް ފަންޑް މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް 4,500,000.00 8,119,500.00 0.00 12,619,500.00
4,500,000.00 8,119,500.00 0.00 12,619,500.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް

ޖުމްލަ: 12,619,500.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގދ. ތިނަދޫ 4,500,000.00 8,119,500.00 0.00 12,619,500.00
4,500,000.00 8,119,500.00 0.00 12,619,500.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޓްރަސްޓް ފަންޑް - މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް ޖުލައި 2023 5,000.00
5,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]