ހއ.ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0870
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- އިމާރާތް ރޭނުމުގެ 90% ނިމިފައި. އަދި އިމާރާތުގެ ބޭރާއި ގްރައުންޑް ފްލޯ ސިމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމައި، ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯގެ ސިމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 1 ފެބުރުވަރީ 2020
: 31 ޖުލައި 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
3,815,589.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
6,438,806.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 7 ޖޫން 2022
: 11 ޖޫން 2022
: 11 އޭޕްރިލް 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 މޭ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 9,459,377.00 3,815,589.00 6,438,806.00 0.00 19,713,772.00
9,459,377.00 3,815,589.00 6,438,806.00 0.00 19,713,772.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 0.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 19,713,772.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 0.00 3,815,589.00 6,438,806.00 0.00 19,713,772.00
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ހއ. ދިއްދޫ 9,459,377.00 0.00 0.00 0.00 19,713,772.00
9,459,377.00 3,815,589.00 6,438,806.00 0.00 19,713,772.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2021 175,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖަނަވަރީ 2022 32,543.97
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ފެބުރުވަރީ 2022 -32,543.97
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މޭ 2022 4,507,467.91
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖުލައި 2022 71,225.68
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮގަސްޓް 2022 1,957,531.31
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ސެޕްޓެންބަރު 2022 720,593.12
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮކްޓޫބަރު 2022 356,750.47
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ނޮވެންބަރު 2022 2,297,099.11
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2022 2,709,673.92
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖަނަވަރީ 2023 61,540.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ފެބުރުވަރީ 2023 1,647,136.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2023 890,265.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޭޕްރިލް 2023 75,692.00
15,469,974.52
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3026955
[email protected]