ހއ.ފިއްލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އައިޑީ:
ISLES/0881
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، އެންބިޔުލާންސް ޕޯރޓިކޯ ހެދުމާއި، ހެލްތު ސެންޓަރ ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅު ބަދަލު ކުރުން ހިމެނޭ.
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
1,875,000.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,031,250.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,500,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 މޭ 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 1,875,000.00 1,031,250.00 3,500,000.00 226,563.00 6,632,813.00
1,875,000.00 1,031,250.00 3,500,000.00 226,563.00 6,632,813.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 6,632,813.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ހއ. ފިއްލަދޫ 1,875,000.00 1,031,250.00 3,500,000.00 226,563.00 6,632,813.00
1,875,000.00 1,031,250.00 3,500,000.00 226,563.00 6,632,813.00