ކ.ގާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0893
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
: 28 އޭޕްރިލް 2022
:
: 29 ޑިސެންބަރު 2023
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
1,675,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,955,135.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
11,258,774.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 28 އޭޕްރިލް 2022
:
: 29 ޑިސެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 އޮގަސްޓް 2022

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 1,675,000.00 3,675,000.00 0.00 0.00 0.00 5,350,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 5,955,135.00 11,258,774.00 11,198,957.00 28,412,866.00
1,675,000.00 3,675,000.00 5,955,135.00 11,258,774.00 11,198,957.00 33,762,866.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 5,350,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ކ. ގާފަރު 1,675,000.00 3,675,000.00 0.00 0.00 0.00 5,350,000.00
1,675,000.00 3,675,000.00 0.00 0.00 0.00 5,350,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 28,412,866.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ކ. ގާފަރު 0.00 0.00 5,955,135.00 11,258,774.00 11,198,957.00 28,412,866.00
0.00 0.00 5,955,135.00 11,258,774.00 11,198,957.00 28,412,866.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]