ކ.މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބިނާކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0009
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1 ވޮޗް ޓަވަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 2023 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2014
: 30 ނޮވެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,568,700.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
2,156,800.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2014
: 30 ނޮވެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 1 ފެބުރުވަރީ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 171,718.00 0.00 0.00 0.00 171,718.00
171,718.00 0.00 0.00 0.00 171,718.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 171,718.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ކ. މާފުށި 171,718.00 0.00 0.00 0.00 171,718.00
171,718.00 0.00 0.00 0.00 171,718.00

ޚަރަދު

ފަންޑު މަސް އަހަރު އަދަދު
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2019 4,001,501.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ފެބުރުވަރީ 2020 76,545.78
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް މާރިޗު 2020 244,248.96
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖޫން 2020 211,236.02
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޖުލައި 2020 277,951.50
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮގަސްޓް 2020 32,260.04
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ސެޕްޓެންބަރު 2020 318,121.50
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮކްޓޫބަރު 2020 254,468.48
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ނޮވެންބަރު 2020 383,153.22
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2020 614,525.48
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޭޕްރިލް 2021 7,541.95
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް އޮކްޓޫބަރު 2021 7,640.01
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2021 616,035.16
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ޑިސެންބަރު 2022 171,717.62
7,216,946.72
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3317998