ގދ.ފިޔޯރީ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
:
އައިޑީ:
ISLES/0908
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު ސޮއި ކުރަންޖެހޭ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ.
: 11 މާރިޗު 2020
:
: 30 ޑިސެންބަރު 2020
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
2,275,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
691,790.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,037,685.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
: ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ޑިސެންބަރު 2021

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް 2,275,000.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00 2,730,000.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 691,790.00 1,037,685.00 2,583,936.00 4,313,411.00
2,275,000.00 455,000.00 691,790.00 1,037,685.00 2,583,936.00 7,043,411.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް

ޖުމްލަ: 2,730,000.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ގދ. ފިޔޯރި 2,275,000.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00 2,730,000.00
2,275,000.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00 2,730,000.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 4,313,411.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ގދ. ފިޔޯރި 0.00 0.00 691,790.00 1,037,685.00 2,583,936.00 4,313,411.00
0.00 0.00 691,790.00 1,037,685.00 2,583,936.00 4,313,411.00