އއ.އުކުޅަސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0967
: 22 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
247,800.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
223,020.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 ޖަނަވަރީ 2023

ބަޖެޓް އަދި ފަންޑިންގ

ފަންޑު ޑޯނަރު 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 2,225,000.00 909,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,134,179.00
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ދިވެހި ސަރުކާރު 0.00 0.00 675,000.00 247,800.00 223,020.00 590,000.00 1,735,820.00
2,225,000.00 909,179.00 675,000.00 247,800.00 223,020.00 590,000.00 4,869,999.00

ފަންޑިންގ ބެހިގެންވާ ގޮތް

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 3,134,179.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް އއ. އުކުޅަސް 2,225,000.00 909,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,134,179.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އއ. އުކުޅަސް 2,225,000.00 909,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,134,179.00
2,225,000.00 909,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,134,179.00

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ދިވެހި ސަރުކާރު

ޖުމްލަ: 1,735,820.00 ރުފިޔާ
ޖީ.އެލް ތަން 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ޖުމްލަ
223014 - އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 0.00 0.00 0.00 247,800.00 223,020.00 590,000.00 1,735,820.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އއ. އުކުޅަސް 0.00 0.00 675,000.00 0.00 0.00 0.00 1,735,820.00
0.00 0.00 675,000.00 247,800.00 223,020.00 590,000.00 1,735,820.00

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]