Developing Roads (Phase 2) - HDh.Kulhudhuffushi
Description:
ID:  
ISLES/1110
Expected Start Date: 25/02/2021
Start Date: 25/02/2021
Expected End Date: 20/07/2022
Revised Expected End Date: 05/07/2023
End Date::
Funding:  
- Domestic ( Government of Maldives )
- Domestic ( Government of Maldives )
2023's Budget:  
MVR  16,905,490.00
2024's Budget:  
MVR  19,018,676.00
Physical Work Dates  
Expected Start Date of Physical Work: 08/03/2022
Start Date of Physical Work: 08/03/2022
Expected End Date of Physical Work: 05/07/2023
End Date of Physical Work:
Challenges:
Last updated: 25/01/2023 16:24

Budget

Fund Donor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total
Domestic Government of Maldives 10,000,000.00 14,099,354.00 0.00 16,905,490.00 19,018,676.00 0.00 60,023,520.00
Domestic Government of Maldives 0.00 0.00 22,605,007.00 0.00 0.00 0.00 22,605,007.00
10,000,000.00 14,099,354.00 22,605,007.00 16,905,490.00 19,018,676.00 0.00 82,628,527.00

Funding

Domestic - Government of Maldives

Total: 60,023,520.00 MVR
GL Code Location 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total
422001 - މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން 16,905,490.00 19,018,676.00 0.00 35,924,166.00
422001 - މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi 10,000,000.00 14,099,354.00 24,099,354.00
10,000,000.00 14,099,354.00 0.00 16,905,490.00 19,018,676.00 0.00 60,023,520.00

Domestic - Government of Maldives

Total: 22,605,007.00 MVR
GL Code Location 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total
422001 - މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi 22,605,007.00 22,605,007.00
0.00 0.00 22,605,007.00 0.00 0.00 0.00 22,605,007.00

Expenditure

Func Month Year Amount
Domestic - Government of Maldives March 2021 15,105,007.28
Domestic - Government of Maldives February 2022 3,746,570.00
Domestic - Government of Maldives April 2022 2,693,063.64
Domestic - Government of Maldives May 2022 6,080.00
Domestic - Government of Maldives June 2022 959,952.28
Domestic - Government of Maldives July 2022 14,201,766.43
Domestic - Government of Maldives August 2022 10,496,979.46
Domestic - Government of Maldives October 2022 4,718,728.80
Domestic - Government of Maldives November 2022 5,312,469.62
Domestic - Government of Maldives December 2022 6,326.00
Domestic - Government of Maldives January 2023 1,157,386.18
Domestic - Government of Maldives April 2023 1,448,931.19
Domestic - Government of Maldives May 2023 803,641.81
Domestic - Government of Maldives June 2023 1,097,827.67
61,754,730.36