HDh. Kulhudhuffushi Youth Center construction
Description:
ID:  
ISLES/0158
Expected Start Date:
Start Date: 30/04/2017
Expected End Date:
Revised Expected End Date:
End Date::31/12/2019
Funding:  
- Domestic ( Government of Maldives )
2023's Budget:  
MVR  0.00
Physical Work Dates  
Expected Start Date of Physical Work:
Start Date of Physical Work: 15/05/2017
Expected End Date of Physical Work:
End Date of Physical Work: 31/12/2019
Challenges:
Last updated: 25/01/2023 16:24

Budget

Fund Donor 2019 2020 Total
Domestic Government of Maldives 230,285.00 246,450.00 476,735.00
230,285.00 246,450.00 476,735.00

Funding

Domestic - Government of Maldives

Total: 476,735.00 MVR
GL Code Location 2019 2020 Total
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi 230,285.00 246,450.00 476,735.00
230,285.00 246,450.00 476,735.00

Expenditure

Func Month Year Amount
Domestic - Government of Maldives December 2019 427,721.00
Domestic - Government of Maldives September 2020 2,100.00
Domestic - Government of Maldives October 2020 4,452.00
434,273.00